Regionala mål

Det övergripande nationella målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det övergripande målet är indelat i sex nationella politiska delmål. Länsstyrelsen har identifierat femton regionala mål som anges i ”Jämställt Västra Götaland 2024-2027”. De regionala målen sorteras under de nationella jämställdhetspolitiska delmålen. 

Under varje nationellt delmål hittar ni fördjupat stöd till strategins femton regionala mål. Stödet kommer utvecklas kontinuerligt men vara helt färdigt under hösten 2024. Vill du få en bild över hur det kommer se ut? Kika gärna under ”Ekonomisk jämställdhet” och det regionala målet ”Fler utrikes födda kvinnor i Västra Götaland ska vara etablerade på arbetsmarknaden och ha egen försörjning”.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.