Jämställt Västra Götaland

Om Jämställt Västra Götaland

Jämställt Västra Götaland 2024–2027 är Länsstyrelsen Västra Götalands strategi för jämställdhetsintegrering. Syftet med strategin är att peka ut en gemensam riktning för arbetet med jämställdhetsintegrering genom att samla länets aktörer kring 15 regionala mål. Du hittar strategin här.

Den här webbplatsen är ett stöd för länets aktörer i att omsätta strategins 15 regionala mål i verksamhetsnära arbete. Metodstödet har ett regionalt fokus i syfte att bemöta de lokala och regionala förutsättningar och behov som finns i Västra Götaland. Strategin och metodstödet utgör en helhet och kompletterar varandra.

Metodstödet Jämställt Västra Götaland är tillgängligt för alla men riktar sig särskilt till strategins anslutna aktörer. Aktörer som är välkomna att ansluta sig är kommuner, region, lärosäten och statliga myndigheter med närvaro i Västra Götaland. Vill din organisation ansluta sig till strategin? Du hittar mer information under fliken:

Att ansluta dig till strategin

Hitta på webbplatsen

Metodstödet består av ett generellt stöd i att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innehåller också ett fördjupat stöd för att arbeta med varje regionalt mål.

Metodstödet Jämställt Västra Götaland kommer uppdateras i två etapper. Det övergripande stödet för att arbeta med jämställdhet samt de prioriterade målen kommer uppdateras i den första etappen. Det kommer vara färdigt under senvåren 2024. Stöd för resterande mål kommer uppdateras därefter och vara färdigt under hösten 2024.

Aktuellt

Strategin är här!

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala strategier som ska bidra till de nationella jämställdhetspolitiska delmålen. I dagarna lanseras Länsstyrelsens strategi för jämställdhetsintegrering för de kommande fyra åren, Jämställt Västra Götaland 2024-2027.

Man och kvinna i gula arbetskläder. De står på varsin sedelhög.

Rapport om jämställda arbetsvillkor

I rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? –En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade respektive den mest kvinnodominerande yrkeskategorin i länets kommuner och region. 

Logga Länsstyrelsen Västra Götaland

Tack till alla som inkommit med remissvar!

Ett utkast av den nya länsstrategin skickades ut på en remissrunda för att ge aktörer i länet möjlighet att inkomma med synpunkter på problem, prioriteringar och mål.